u9mkz65aqc34n3sertr3

ادبیات فارسی ۳

ادبیات فارسی ۳

درس اول
ما هم‌چنان … / افلاک
لغت
۱- در جمله‌ی «طاعتش موجب قربت است.» قربت؛ یعنی … نزدیکی
۲- «تضرّع» ؛ یعنی … : التماس کردن،‌زاری کردن
۳- «رواق» ؛ یعنی … : پیشگاه خانه
۴- «اجابت» با چه واژه‌ای هم‌معنی است؟ پذیرفتن، قبول کردن
املاء
۵- کدام ترکیب‌ها غلط املایی دارند؟ «شهد فایق، نخل باسغ، دست عنابت» باسق، انابت
۶- عبارت «واصفان هلیه‌ی جمالش به تحیّر منصوب» چند غلط املایی دارد؟ دو (حلیه، منسوب)
تاریخ ادبیات
۷- «نثر آهنگین» معادل است با … نثر مسجع
۸- دیباچه‌ی گلستان از بهترین نمونه‌های … در ادب فارسی است. تحمیدیه
۹- نثرهای قدیم فارسی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ سه دسته (نثر ساده، نثر مسجع و فنی، نثر مصنوع و متکلف)
۱۰- «جمال‌الدین عبدالرزّاق» شاعر کدام‌قرن است؟ اواخرقرن‌ششم
آرایه‌های ادبی
۱۱- در عبارت «فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد.» ترکیب مشخص شده چه آرایه‌ای است؟ استعاره
۱۲- مصراع«ابر و باد ومه وخورشید وفلک»چه‌آرایه‌ای‌دارد؟مراعات‌نظیر
۱۳- «دایه‌ی ابر بهاری» چه آرایه‌ای است؟ تشبیه
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۴- «سر به جیب مراقبت فرو بردن» ؛ یعنی … : قلب خود را از هرچه غیر خدا حفظ کردن
۱۵- «مکاشفت» در اصطلاح عرفانی چیست؟ پی‌بردن به حقایق
۱۶- در مصراع «ایزد که رقیب جان خرد کرد» رقیب کدام معنا را دارد؟ نگهبان
۱۷- منظور از مصراع «نام تو رقیب نام خود کرد» چیست؟ منظور آمدن نام پیامبر بعد از نام خدا در برخی از آیات است.
۱۸- منظور شاعر از (بی‌نشان) در مصراع «بی‌دل از بی‌نشان چه گوید باز؟» کیست؟ خداوند
درس دوم
رزم رستم و اسفندیار
لغت
۱- «پوششی که جنگاوران قدیم به هنگام جنگ می‌پوشیدند.» مترادف با چه واژه‌ای است؟ برگستوان
۲- «باد افره» ؛ یعنی … : مجازات
۳- در مصراع «خرد را مکن با دل اندر مغاک» مغاک کدام معنی را دارد؟ جای فرو رفته، گودال
۴- «مسالمت» ؛ یعنی … : خوش‌رفتاری
تاریخ ادبیات
۵- «حماسه» چند زمینه‌ی اصلی دارد؟ چهار زمینه
۶- وجود «دیو سپید و اسفندیار رویین‌تن» بیانگر کدام زمینه‌ی حماسه است؟ خرق عادت
آرایه‌های ادبی
۷- مصراع «خم‌آورد بالای سرو سهی» چه آرایه‌ای دارد؟ استعاره
۸- بیت «ز سمّ ستوران در آن پهن دشت / زمین شش شد و آسمان گشت هشت» چه آرایه دارند؟‌ اغراق
۹- واژه‌های قافیه در بیت «به‌سان پلنگی که بر پشت گور / نشیند برانگیزد از گور شور» چه آرایه‌ای دارند؟ جناس
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۰- «برآن باره‌ی پیل پیکر نشست» ؛ یعنی … : سوار بر اسب بزرگ خود شد.
۱۱- «بر آرای کار» کدام معنی را دارد؟ آماده باش
۱۲- معنی «مگیر» در مصراع «به باد افره این گناهم مگیر» چیست؟ بازخواست مکن
۱۳- «خرد را مکن با دل اندر مغاک» ؛ یعنی … : برخلاف عقل و احساس خود عمل مکن.
۱۴- مصراع «پی پوزش و نام و ننگ آمدم» کدام معنی را دارد؟ برای حفظ آبرو آمده‌ام.
۱۵- «زخم سران» ؛ یعنی … : ضربت جنگاوران
۱۶- بیت «من امروز نی بهر جنگ آمدم / پی پوزش و نام و ننگ آمدم» بیانگر چیست؟ صلح‌جویی
۱۷- «…درجنگ از پای درآمدند.» ؛‌ یعنی … : در جنگ کشته شدند.
درس سوم
کمال‌الملک
لغت
۱- «مطاع» ؛‌ یعنی … : اطاعت شده
۲- «صیانت» به چه معنی است؟ نگهداری
۳- «شمایل» ؛‌ یعنی … : چهره و صورت
۴- «رعشه» کدام معنی را دارد؟ لرزش، لرزه
املاء
۵- کدام ترکیب‌ها املای نادرست دارند؟ «حسب‌الامر،‌حرف محمل، تجویز اطبّا» : حرف مهمل
تاریخ ادبیات
۶- نام اصلی «کمال‌الملک» چیست؟ محمد غفاری
۷- «هزاردستان» اثر کیست؟ علی حاتمی
۸- «تالار آیینه» از کیست؟ کمال‌الملک
آرایه‌های ادبی
۹- «یله‌قربان شیرین» چه آرایه‌ای دارد؟ حس‌آمیزی
۱۰- «سرچهار تا شاه رو خوردی» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه
۱۱- «هفت‌خط بودن» کنایه است از … : نهایت‌نیرنگ‌بازی
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۲- «شما که پرده از صورت شاه شهید ساخته‌اید …» منظور از «شاه شهید» کیست؟‌ ناصرالدین‌شاه
۱۳- «از رونق و اعتبار افتاده» هم‌معنی با چه واژه‌ای است؟ دِمُده
۱۴- «رب‌ّالنوع وجاهت» به چه معنی است؟ الهه‌ی زیبایی
۱۵- واژه‌ی «نظمیّه» معادل چه واژه‌ی امروزی است؟ نیروی انتظامی
۱۶- «خودرا در آن متّهم گردانید» ؛ یعنی … : به شک و تردید افتاد.
۱۷- «صنایع مستظرفه» ؛ معادل است با : هنرهای ظریف
۱۸- «ملوک مددکار ملک‌الموت باشند». به چه معنی است؟ پادشاهان ستمگر باشند.
۱۹- «خوابی برایش دیدم.» ‌؛ یعنی … : ‌برایش نقشه‌ای کشیدم.
۲۰- «طایفه‌ی طرّاران» چه معنی می‌دهد؟‌گروه دزدان
درس چهارم
عناصر داستان / گاو
لغت
۱- «چمباتمه زده» ؛‌ یعنی … : چهار زانو نشسته
۲- «نفله‌شدن» به چه معنی است؟ نابود شدن
۳- «نشخوار کردن» ؛ یعنی … : جویدن
۴- «چوبی بلند که اسب‌ها را به دو طرف آن بندند.» معادل کدام واژه است؟ یوغ
تاریخ ادبیات
۵- داستان«گاو»ازکدام‌کتاب«ساعدی»گرفته شده‌است؟ عزاداران بَیَل
۶- کارگردان فیلم «گاو» کیست؟ داریوش مهرجویی
۷- نویسنده‌ی رُمان «کلیدر» کیست؟ محمود دولت‌آبادی
۸- «دون کیشوت» اثر کدام نویسنده است؟ سروانتس
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۹- عبارت «اومده کنار استخر، داره خودشو می‌زنه و گریه می‌کنه.» چه نوع نثری است؟ نثر شکسته
۱۰- «آفتاب تازه زده بود.» ؛ یعنی … : آفتاب تازه طلوع کرده بود.
۱۱- «شنیدن بو» چه آرایه‌ای است؟ حس‌آمیزی
۱۲- «دماغت چاقه» کنایه است از این که … : حالت خوب است.
۱۳- «شلنگ انداختن» ؛ یعنی … : تند دویدن
۱۴- «کدخدا با تحکّم گفت …» کدام معنی را دارد؟ کدخدا با تندی و درشتی گفت.
۱۵- «همه چی رو به راس» ؛ یعنی … : همه چیز آماده است.
۱۶- مهم‌ترین عناصر داستان چند دسته‌اند؟ پنج دسته
۱۷- هسته یا طرح داستان به حوادث داستان … می‌بخشد. وحدت هنری
درس پنجم
گل دسته‌ها و فلک
لغت
۱- «کراهت» ؛ یعنی … : زشت و ناپسند
۲- «متولّی» به چه معناست؟ سرپرست
۳- «پاپی‌شدن» کدام معنی را دارد؟ پی‌گیر بودن
۴- «سُقلمه» ؛ یعنی … : ضربه با گوشه‌ی مشت
تاریخ ادبیات
۵- «مدیر مدرسه» اثر کیست؟ جلال آل احمد
۶- داستان «گل دسته‌ها و فلک» از کدام کتاب «جلال آل احمد» گرفته شده است؟ پنج داستان
۷- آثار«جلال‌آل‌احمد»به‌چند دسته‌ی‌کلی تقسیم‌می‌شود؟ چهار دسته
آرایه‌های ادبی
۸- جمله‌ی «باز رفتیم تو نخ گل‌دسته‌ها» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه
۹- در جمله‌ی «گنبد عین تخم‌مرغ خیلی گنده‌ای بود.» مشبه به کدام پاسخ است؟ تخم مرغ
۱۰- «خیلی دل داشت.» کنایه است از … : جرئت داشت.
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- «چنگ به دل زدن» ؛ یعنی … : جذّاب بودن
۱۲- «گُله به گُله» کدام معنی را دارد؟ این جا و آن‌جا
۱۳- «به صرافت افتادم» ؛ قصد کردم
۱۴- عبارت «زورخونه چه دخلی داره به این گل‌دسته‌ها» دخل داشتن ؛ یعنی … : ربط داشتن
۱۵- «با قفلش کند و کو کردیم» به چه معنی است؟ با قفلش رو رفتیم
۱۶- «محل نگذاشتن» ؛ یعنی … : توجه نکردن
۱۷- «عموی من زورخانه کار بود» زورخانه چه محلی است؟ محل ورزش باستانی
۱۸- آیا «گل‌دسته‌ها و فلک» داستانی نمادین است؟ بلی، تمایل انسان به آزادی را بیان می‌کند.
درس ششم
قاضی بست
لغت
۱- «برنشستن» ؛ یعنی … : سوار شدن
۲- «نماز پیشین» به چه معناست؟ نماز ظهر
۳- «ضیعت» ؛ یعنی … : زمین زراعتی
۴- معنی «توقیع» چیست؟ امضا
املاء
۵- عبارت «بانگ و حزاحز و قریو خواست. امیر برخواست.» چند غلط املایی دارد؟ چهار غلط (هزاهز، غریو، خاست، برخواست)

تاریخ ادبیات
۶- موضوع اصلی کتاب «تاریخ بیهقی» چیست؟ تاریخ سلطنت مسعود غزنوی
۷- نام دیگر «تاریخ بیهقی» چیست؟ تاریخ مسعودی
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۸- «آب نیرو کرده بود.» به چه معناست؟ فشار آب زیاد شده بود.
۹- جمله‌ی «وهنر آن بود …» ؛ یعنی … : بخت یار بود.
۱۰- «امیر مثال داد.» ؛ یعنی … : امیرفرمان داد.
۱۱- «حلال‌بی‌شبهت باشد.» به‌چه معنی است؟ بدون شک حلال است.
۱۲- مفهوم عبارت «پیغامی است سوی بونصر در بابی.» چیست؟ برای بونصر درباره‌ی موضوعی، پیغامی است.
۱۳- «دبیر کافی» ؛ یعنی … : دبیر لایق
۱۴- «درعهده‌ی این‌نشوم» ؛ یعنی… : مسئولیت این کار را نمی پذیرم.
۱۵- «اوخداوند ولایت‌است»به‌چه‌معنی است؟ او صاحب مملکت است.
۱۶- «حُطام دنیا» کنایه است از … : مال دنیا
۱۷- عبارت «ورز و وبال این چه به کار آید؟ کدام معنی را دارد؟ گناه و عذاب این (کار) چه فایده‌ای دارد.
درس هفتم
بیهقی و هنر نویسندگی او
لغت
۱- «زعارت» ؛ یعنی … : تندخویی
۲- «فتنه‌انگیزی» با چه واژه‌ای مترادف است؟ تضریب
۳- در عبارت «موی سر مالیده، زیر دستار پوشیده کرده» مالیده به چه معنی است؟ مرتب
۴- به بیان مقصود در کوتاه‌ترین لفظ و کم‌ترین عبارت، چه می‌گویند؟ ایجاز
املاء
۵- عبارت «بیهقی معلومات و محفوظات فراوان و ذوقی روشن در نویسنده‌گی داشت.» کدام واژه نادرست نوشته شده است؟ نویسندگی
۶- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «عنان قلم، مهاورات اشخاص، ‌هبری رنگ» : دو (محاورات ،‌حبری)
تاریخ ادبیات
۷- «نثر تاریخ بیهقی» چه نوع نثری است؟ نثر مرسل
۸- تاریخ بیهقی در عین حقیقت پژوهی، به چه صورت نوشته شده است؟ رمانی گیرا و دل‌چسب
درک مطلب
۹- «برخویشتن می‌ژکید.» کدام معنی را دارد؟ غرولند می‌کرد.
۱۰- «سخن تمام راندن.» ؛ یعنی … : حق مطلب را ادا کردن
۱۱- مفهوم جمله‌ی «نیک از جای شدن» چیست؟ از کوره در رفتن.
۱۲- مفرد کلمه‌ی «سجایا» کدام واژه است؟ سجیه
۱۳- «خّلق‌گونه» ؛ یعنی … : کهنه
۱۴- عبارت «این بوسهل مردی امام‌زاده و محتشم بود.» به چه معنی است؟ بوسهل مردی بزرگ‌زاده و دارای شکوه و جلال بود.
۱۵- «گزاف‌گو» ؛ یعنی … : بیهوده‌گو
۱۶- «جبّه‌ای داشت حبری رنگ» ؛ یعنی … : جامه‌ای داشت کبود رنگ
۱۷- «امیر از آن جهان آمده،» ؛ یعنی … : امیر از مرگ نجات یافته
۱۸- «جامه بگردانید» ؛ یعنی … : لباس عوض کرد.
درس هشتم
داستان داستان‌ها / وقت صحر
لغت
۱- «تحجّر» در اصطلاح … : شکل گرفتن اندیشه در ذهن است که تغییر آن ممکن نباشد.
۲- «سطوت» ؛ یعنی … : حشمت، مهابت
۳- «استیصال» کدام معنی را دارد؟ ناچاری
۴- «پیرکانا» به چه معنی است؟ پیراحمق
املاء
۵- کدام ترکیب املای نادرست دارد؟ «تجلّی صفات، فراق ملک، حبّ ذات» فراغ کلمات
تاریخ ادبیات
۶- کتاب«داستان‌داستان‌ها»اثرکیست؟دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن
۷- «نوعی نوشته یا نمایش نامه با موضوعی غم‌انگیز» چه نام دارد؟ تراژدی
آرایه‌های ادبی
۸- «بوته‌ی آزمایش» به کنایه ؛ یعنی … : محک زدن و آزمودن
۹- مصراع«کفی‌راد دارد،دلی پر ز داد» چه آرایه‌ای دارد؟جناس/مجاز
۱۰- عبارت«زردشت اورا کمربسته کرده‌است.» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه

درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- در کتاب «داستان داستان‌ها» نبرد رستم و اسفندیار چه نام گرفته‌است؟ نبرد بر سر آزادی و اسارت
۱۲- اسفندیار نماینده‌ی کدام قشر از اقشار جامعه است؟ دین و دولت
۱۳- «اسفندیار فرتوتی رستم را تحقیر می‌کند» ؛ یعنی … : اسفندیار پیری رستم را تحقیر می‌کند.
۱۴- «تعبیه‌ی زال» کدام معنی را می‌رساند؟ نیرنگ زال
۱۵- چرا رستم غلبه بر اسفندیار را مشکل می‌داند؟ چون اسفندیار رویین تن است.
۱۶- منظور از «هفت‌خان» چیست؟ هفت مرحله‌ی دشوار در زندگی و جنگ‌های رستم
۱۷- «تو اندر زمانه رسید نوری« ؛ یعنی … : تازه به دوران رسیده‌ای
۱۸- «کی راد دارد دلی پر ز داد» کدام معنی را دارد؟ بخشنده و دادگر است.
درس نهم
خون خورشید / بانگ جرس
لغت
۱- «اشاعه» به کدام معنی است؟ پراکنده ساختن
۲- «شمشیر آخته» ؛ یعنی … : شمشیر بیرون کشیده شده
۳- «جرس» به چه معنی است؟ زنگ
۴- «تانّی» ؛ یعنی … : آهستگی
تاریخ ادبیات
۵- کتاب «برزیگران دشت خون» اثر کیست؟ پرویز خرسند
۶- مجموعه شعر«سرود سپیده» اثر کیست؟ حمید سبزواری
املاء
۷- کدام ترکیب غلط نوشته شده است؟ «نگاه‌های تأثّرآمیز، صحابه‌ی بلندپایه، رشته‌ای نامرعی»
آرایه‌های ادبی
۸- عبارت «پیکار داد بود و بیداد و مبارزه‌ی حق بود و باطل» چه آرایه‌ای را دارد؟ تضاد
۹- در عبارت «… چون اختری تابناک و پرفروغ از تاریکی‌های گریخت.» کدام رکن تشبیه حذف شده است؟ مشبه
۱۰- مصراع«دل‌برعبور از سرخار وخاره‌بندیم.»چه‌آرایه‌ای‌دارد؟جناس
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- «پا در رکاب‌داشتن»به‌چه‌معنی‌است؟آماده‌ی هجوم و حمله شدن
۱۲- «وادی اَیمن» کدام سرزمین است؟ فلسطین
۱۳- «کلیم‌ا…» لقب کدام پیامبر است؟ موسی
۱۴- در مصراع «مقصد دیار قدس همپای جلودار» منظور از «جلودار» کیست؟ امام‌خمینی
۱۵- مفرد واژه‌ی «صحابه» چیست؟ صاحب
۱۶- «صدیق» ؛ یعنی … : کسی که بسیار راست می‌گوید.
۱۷- «بانگ‌رحیل» به‌چه‌معنی است؟ فراخوان برای رفتن به کوچ کردن
۱۸- منظور از کلمات مشخص شده چیست؟ «وادی پر از فرعونیان و قبطیان است.» اسرائیلیان
درس دهم
تپه‌ی برهانی / باغ نگاه
لغت
۱- «محمل» ؛ یعنی … : کجاوه
۲- «نسق» به چه معنی است؟ نظم و ترتیب
۳- «اهل مروّت» ؛ یعنی … : جوان مردان
۴- «وداع» به چه معنی است؟ خداحافظی و بدرود

املاء
۵- کدام‌ترکیب‌غلط‌املایی‌دارد؟ «ناحیه‌ی شقیقه، صدای اضطراب‌آور، حرب احد» اضطراب‌آور
تاریخ ادبیات
۶- کتاب «روضه‌ی خلد» اثر کیست و در چه قرنی نوشته شده است؟ مجدخوافی، قرن هشتم
آرایه‌های ادبی
۷- کدام ترکیب تشبیه نیست؟ «شراب فرقت، باغ نگاه، موج فروخفته» : موج فروخفته
۸- در مصراع «صبح، دو مرغ رها / بی‌صدا، صحن دو چشمان تو را ترک کرد.» دو مرغ رها چه آرایه‌ای دارد؟ استعاره
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۹- «به‌آخر خط رسیده‌ایم» ؛ یعنی … : مرگ‌ونابودی ما حتمی‌است.
۱۰- «هوا گرگ‌و میش بود.» به چه معنی است؟ صبح بسیار زود بود.
۱۱- منظور از «لب دیوار دل» چیست؟ چشم
۱۲- «پاتک» ؛‌ یعنی … : ضد حمله
۱۳- «یک در حرب اُحد بود» ؛ یعنی … : شخصی در جنگ اُحد شرکت کرده بود.
۱۴- «آب برداشتم و گرد تشنگان می‌گشت.» در کدام واژه «حذف» صورت گرفته است؟ می‌گشت (می‌گشتم)
۱۵- «تناول کردن» به چه معنی است؟ خوردن
۱۶- «انهدام نیرو» چه معنایی دارد؟ نابودکردن نیروی دشمن
۱۷- «دوران‌هشت‌ساله‌ی‌دفاع‌مقدس»اشاره‌به‌چیست؟جنگ‌ایران وعراق
درس یازدهم
ترانه‌ی من
لغت
۱- «کژخیم» ؛ یعنی … : بدرفتار، کژرفتار
۲- «رایزنان» به چه معنی است؟ مشاوران
۳- «کسی که پیشاپیش قافله با زوار حرکت می‌کند و آواز می‌خواند.» هم معنی با چیست؟ چاووش
۴- راهب در جمله‌ی «تزار به راهب کمک کرد تا جامه‌ی مرد زخمی را درآورد.»کیست؟ عابدمسیحی / ترسای پارسا و گوشه‌نشینی
املاء
۵- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «محتاج مردم، پیش‌آمد نامناسب، جامه‌ای ژنده» : پیشامد نامناسب
تاریخ ادبیات
۶- «مکبث» اثر کدام شاعر است؟ ویلیام شکسپیر
۷- «جنگ و صلح» را چه کسی نوشته است؟ لئون تولستوی
۸- سروده‌های کوتاه شکسپیر چه نام دارد؟ غزلواره
آرایه‌ها
۹- در عبارت «تزار مثل مار چنبر زد و به‌خواب رفت» وجه شبه چیست؟ چنبرزدن و حلقه‌شدن
۱۰- «مشبه» در جمله‌ی «همانند امواج، دقایق عمر ما نیز به‌سوی فرجام خویش می‌شتابند.» چیست؟ دقایق عمر

درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- مضمون «غزلواره‌های شکسپیر» چیست؟ عشق و ستایش جوانی و مسائل اخلاقی
۱۲- «خسوف‌های کژخیم» ؛ یعنی … : حوادث ناگوار
۱۳- «تزار» کیست؟ لقب پادشاهان روسیه در قدیم
۱۴- «تزار جامه‌ی ‌ژنده ‌پوشید.» به ‌چه ‌معنی ‌است؟ تزارجامه‌ی کهنه پوشید.
۱۵- «در فرزانگی نام‌آور بود.» ؛ یعنی … : به خردمندی معروف بود.
۱۶- «زمان فرّه جوانی را می‌پژمرد.» ؛‌ یعنی … : گذشت روزگار شکوه جوانی را از بین می‌برد.
۱۷- جمله‌ی«با راهبی‌رای‌زند» به چه معنی است؟ با راهبی مشورت کند.
۱۸- در شعر «ولادت که روزگاری از گوهر نور بود…» چرا ولادت گوهر نور است؟ چون آفرینش انسان مقدس است.
۱۹- «زبان» شکسپیر در غزلواره‌ها چگونه است؟ روان‌و ساده با تصاویر بدیع و زیبا
۲۰- «لئون تولستوی» متعلق به چه قرنی است؟ نوزدهم
درس دوازدهم
ققنوس / چشم به راه
لغت
۱- «متقاعد کردن» ؛ یعنی … : مجاب کردن
۲- «بدیع» در جمله‌ی «این آشیانه آن قدر بدیع بود که …» به چه معنی است؟ نو و تازه
۳- «ثقبه» ؛ یعنی … : سوراخ کوچک
۴- «طرفه» در مصراع «هست ققنوس طرفه مرغی دلستان» چه معنی می‌دهد؟ شگفت‌آور
املاء
۵- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «اضغاث احکلام، غلیه‌ی حلوا، مالک دوذخ» : قلیه‌ی حلوا، مالک دوزخ
۶- مجموعه‌ی«ماه‌نو ومرغان‌آواره»اثرکدام‌شاعراست؟رابیندررانات تاگور
تاریخ ادبیات
۷- «اخلاق الاشرف» اثر کیست؟ عبید زاکانی
۸- «منطق‌الطّیر» از کدام شاعر است؟ عطّار نیشابوری
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۹- اگر کلمه‌ای جز معنی اصلی، نشانه و مظهر معانی دیگر قرار گیرد، به آن چه می‌گویند؟ نماد
۱۰- «ققنوس» نماد چیست؟‌ هویّت و موجودیّت یک ملت
۱۱- «نسلش منقرض شده است.» ؛ یعنی … : نسلش از بین رفته است.
۱۲- «ادب غنایی» در چند شکل مطرح شده است؟ چهار شکل
۱۳- «بث الشکوی» به چه معنی است؟ گله و شکایت
۱۴- «مدتی اندک چون چشم به هم زدن» با چه واژه‌ای هم معنی است؟ لمحه
۱۵- «به سخره گرفتن» ؛ یعنی … : به بیگاری گرفتن، ریشخندکردن
۱۶- مفهوم بیت «هرکه در این بزم مقرب‌تر است/ جام بلا بیشترش می‌دهند.» چیست؟ هر کس در این دستگاه بیشتر مورد توجّه است، بیشتر عذاب می‌کشد.
۱۷- کتاب «ویس و رامین» از کدام نوع ادبیات است؟ ادب غنایی
۱۸- مفرد واژه‌ی «اکابر» چیست؟ اکبر
درس سیزدهم
امید دیدار / آفتاب وفا
لغت
۱- «فرقت» ؛ یعنی … : دوری
۲- «خلیدن» به چه معنی است؟ مجروح شدن
۳- «دیدار» در مصراع «چوبینم دوست را یک روز دیدار» به چه معنی است. چهره
۴- «چه مایه» در مصراع «چه مایه غم خورد تا گل برآرد» چه معنی‌ای دارد؟ به مقدار زیاد
املاء
۵- در کدام ترکیب غلط املایی وجود دارد؟ «سبز و نقض، عود و صاج، بانگ طرب» : سبز و نغز، عود و ساج
تاریخ ادبیات
۶- چه داستانی است که بازمانده‌ی یک داستان کهن و عاشقانه‌ی ایرانی است؟ ویس و رامین
۷- فخرالدین اسعد گرگانی در کدام قرن می‌زیسته است؟ قرن پنجم
۸- «حسّان‌العجم» لقب کدام شاعر است؟ خاقانی
آرایه‌های ادبی
۹- قافیه‌ی بیت «نه شاخش خشک گردد روز سرما / نه برگش زرد گردد روز گرما» چه آرایه‌ای دارد؟ تضاد، جناس
۱۰- بیت «اگر چه تلخ باشد فرقت یار / در او شیرین بود امید دیدار» چه آرایه‌ای دارد؟ تضاد
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- بیت «نبینی باغبان چون گل بکارد / چه مایه غم خورد تا گل برآرد» بر چه امری تأکید دارد؟ تلاش و کوشش
۱۲- آثار «فخرالدین اسعدگرگانی» در شمار کدام نوع ادبیات است؟ ادبیات غنایی
۱۳- «تمیار دیدن» ؛ یعنی … : درد و رنج بردن
۱۴- «نامه‌ی سر به مهر» به چه معنی است؟ نامه‌ی سربسته
۱۵- «پیک بسته قبا» ؛ یعنی … : پیک مخصوص
۱۶- «عود و ساج» چیست؟ نوعی درخت
۱۷- «پیراستن» ؛ یعنی … : زدودن، زینت دادن
۱۸- «رغم» در اصل ؛ یعنی … : به خاک آلودن بینی
درس چهاردهم
پروانه‌ی بی‌پروا / سخن
لغت
۱- «گران‌جان» ؛ یعنی … : نادان، فرومایه
۲- «مضیف» ؛ یعنی … : مهمان‌خانه
۳- «غازه» به چه معنی است؟ گلگونه
۴- «آوازه‌شدن» ؛ یعنی … : مشهور شدن
املاء
۵- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «حقّه‌ی زر، حوضه‌ی ادبیات، شکفته‌گی روح» : حوزه‌ی ادبیات، شکفتگی روح
تاریخ ادبیات
۶- «مصیبت‌نامه» اثر کیست؟ عطار نیشابوری
۷- نام دیگر کتاب «منطق‌الطیر» چیست؟ مقامات‌الطیور
۸- کدام اثر عطار نیشابوری به نثر است؟ تذکره‌الاولیا
آرایه‌های ادبی
۹- «پای کوبان» در مصراع «پای کوبان بر سر آتش نشست.» چه آرایه‌ای است؟ کنایه
۱۰- در مصراع «سرخ شد چون آتشی اعضای او» وجه شبه چیست؟ سرخی
۱۱- کلمات قافیه در بیت «دست درکش کرد با آتش به هم / خویشتن گم کرد با او خوش به هم» کدامند؟ آتش، خوش
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۲- در «منطق‌الطیر» عاشق حقیقی چگونه تصویر شده است؟ به شکل پروانه‌ای که از آتش پروا ندارد.
۱۳- مصراع «بازگشت و دفتر خود بازکرد» به چه معنی است؟ برگشت و آن چه دیده بود شرح داد.
۱۴- در منطق‌الطیر پرندگان برای دیدن «سیمرغ» چند مرحله را طی می‌کنند؟ هفت مرحله
۱۵- «در کاربودن» ؛ یعنی … :‌کارآزموده بودن
۱۶- غزل‌های«مولانا»درکدام‌حوزه‌ی‌ادبیات قرار می‌گیرند؟ ادب غنایی
۱۷- منظور از «گوهر گوینده» چیست؟ نفس ناطقه‌ی انسان
۱۸- «نقصان‌به‌ملک‌رسید.» ؛ یعنی … کم و کاستی به مملکت راه یافت.
درس پانزدهم
کبوتر طوقدار / از ماست که بر
لغت
۱- «متصیّد» ؛ یعنی … : شکارگاه
۲- «جال» به چه معنی است؟ تله و دام
۳- «مطوقّه» چه معنی می‌دهد؟ طوقدار
۴- «مظاهرت» ؛ یعنی … : پشتیبانی
املاء
۵- عبارت «در وقت فراق موافقت اولی‌تر، والّا تاعنان مجال وقیئت یابند.» چند غلط املایی دارد؟ سه (فراغ، طاعنان، وقیعت)
۶- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «مواجب صیادت، موالات تو، مرغزاری نزه» : مواجب سیادت
تاریخ ادبیات
۷- اصل کتاب «کلیله و دمنه» به کدام کشور تعلق داشته است؟ هندوستان
۸- مترجم «کلیله و دمنه» به زبان عربی کیست؟ ابن مقفع
۹- «ناصرخسرو قبادیانی» در سرودن چه نوع شعری، شهرت دارد؟ قصیده
آرایه‌های ادبی
۱۰- در جمله‌ی «پرزاغ چون دم طاووس نمودی» کدام رکن تشبیه موجود نیست؟‌
۱۱- در مصراع «درفشان لاله در وی چون چراغی» مشبه کدام واژه است؟ لاله
۱۲- درمصراع «امروز همه روی جهان زیر پر ماست.» قسمت مشخص شده چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۳- «اختلاف صیادان آن جا متواتر» ؛ یعنی … : صیادان به آن‌جا رفت و آمد بسیار داشتند.
۱۴- «این مرد را کاری افتاده است.» به چه معنی است؟ این مرد در صدد انجام دادن کاری است.
۱۵- «به تگ ایستاد» چه معنی می‌دهد؟ شروع به دویدن کرد.
۱۶- «در ضبط آوردن» ؛ یعنی … : گرفتن
۱۷- مفهوم «هریک خود را می‌کوشید» چیست؟ هر یک برای رهایی خود تلاش می‌کرد.
۱۸- «سر خویش گرفت» ؛ یعنی … : دنبال کار خود رفت.
۱۹- مفهوم «راه بتافتند.» چیست؟ تغییر جهت دادند.
۲۰- مفهوم جمله‌ی «اهمال جانب من جایز نشمری» چیست؟ در حق من سستی و سهل‌انگاری نمی‌کنی.
درس شانزدهم
نوروز/ زاغ و کبک
لغت
۱- «متقارب» ؛ یعنی … : نزدیک شونده
۲- «مکاس» می‌کرد» به چه معنی است؟ چانه می‌زد.
۳- «راغ» چه معنی می‌دهد؟ صحرا، بیابان
۴- «فتوّت» ؛ یعنی … : جوان‌مردی
املاء
۵- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «تمدّن مصنوعی، سروش احورامزدا، صحیفه‌ی عالم» : اهورامزدا
تاریخ ادبیات
۶- درون مایه‌های مثنوی «هفت‌اورنگ» چیست؟ عرفانی و اخلاقی
۷- کدام کتاب را «جامی» به تقلید از گلستان سعدی نوشته است؟ بهارستان
۸- کتاب «روضه‌ی خلد» اثر کیست و در چه قرنی نوشته شده است؟ مجدخوافی، قرن ششم
آرایه‌های ادبی
۹- مصراع«رخت‌خود ازباغ به‌راغی‌کشید»چه‌آرایه‌ای‌دارد؟کنایه،جناس
۱۰- «ارابه‌ی بی‌رحم زمان» چه آرایه‌ای را به وجود آورده است؟ تشبیه، تشخیص

درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- مفهوم‌ مصراع «عرضه ده ‌مخزن پنهان‌ کرده» چییست؟ نشان‌دهنده‌ی گنج‌های پنهان کوه
۱۲- «رفت به شاگردی رفتار او» ؛ یعنی … : از او تقلید کرد.
۱۳- «نارده کبک» به چه معنی است؟ کبک کمیاب
۱۴- در بیت «عاقبت از خامی خود سوخته / رهروی کبک نیاموخته» چه امری نکوهش شده است؟ تقلید
۱۵- «پایمردی» ؛ یعنی … : شجاعت
۱۶- در عبارت «این فرزند فراموشکار، مادر خویش را از یاد می‌برد.» منظور از «مادر» چیست؟ طبیعت
۱۷- «جریده‌ی عالم» ؛ یعنی … : ‌جهان و روزگار
۱۸- «امهال این، دور از فتوّت» کدام معنی را دارد؟ به تعویق انداختن این دور از جوان مردی است.
درس هفدهم
هجرت / آفتاب پنهانی
لغت
۱- «سترگ» ؛ یعنی … : زورمند، بزرگ جثه
۲- «حرمان» به چه معنی است؟ نومیدی
۳- «تذرو» چه معنی می‌دهد؟ قرقاول
۴- «آیینه» نماد چیست؟ صفا و پاکی
تاریخ ادبیات
۵- «رجعت سرخ ستاره» اثر کیست؟ علی معلّم
۶- «دری به خانه‌ی‌خورشید» ازکدام نویسنده است؟ سلمان هراتی
۷- کتاب «تنفس صبح» اثر کیست؟ قیصر امین‌پور
آرایه‌های ادبی
۸- مصراع «بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی» چه آرایه‌ای دارد؟ متناقض‌نما
۹- مصراع «هابیلیان بوی قیامت می‌شنیدند» چه آرایه‌ای دارد؟ حس‌آمیزی
۱۰- در مصراع «عالم ثناگوی جلال همّت او»، کدام واژه «مجاز» است؟ عالم
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- در مصراع «برخفته‌ی شب، شبروی بیدار دیدم» منظور از «شبرو» کیست؟ امام‌خمینی
۱۲- «شوکت دیرینه» در مصراع «از روزن شب، شوکت دیرینه دیده» به چه معنی است؟ گذشته‌ی درخشان اسلام
۱۳- «تویی که در سفر عشق خط پایانی» ؛ یعنی … : پایان بخش خط انبیاء‌و اولیاء هستی
۱۴- مصراع «تو از حوالی اقلیم هرکجاآباد» به چه معنی است؟ تو به سرزمینی تعلق دارید که همه‌جایش آباد است.
۱۵- منظوراز«این‌فصل»درمصراع«این فصل را با من بخوان…»چیست؟ کتاب انقلاب
۱۶- «پلک‌دل‌بریدن» اعتقادی‌است عامیانه به‌معنی… : آمدن‌میهمان
درس نوزدهم
نیاز روحانی / چشم‌های
لغت
۱- «جولاهه» به چه معنی است؟ بافنده، نساج، عنکبوت
۲- «جولان دادن» ؛ یعنی … : تاخت و تاز کردن
۳- «هزار» در مصراع «آوای خوش هزار تقدیم تو باد» چه معنی می‌دهد؟ بلبل
۴- «گدازه» ؛ یعنی … : پاره‌ی آتش
تاریخ ادبیات
۵- کتاب «اسرارالتوحید» اثر کیست؟ محمد منّور
۶- مجموعه شعر «سفر سوختن» اثر کیست؟
۷- وزن رباعی معادل است با … : لاحول ولا قوه الّا بالله
۸- معروف‌ترین شاعر رباعی‌سرا کیست؟ خیام نیشابوری
آرایه‌های ادبی
۹- «اگر شاعر دلیلی غیر واقعی، اما شاعرانه بیاورد.» از چه آرایه‌ای استفاده کرده است؟ حسن تعلیل
۱۰- «گل زخم» چه آرایه‌ای دارد؟ تشبیه
۱۱- «چشم به راه بودن» چه‌آرایه‌ای است؟ کنایه
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۲- «قدمت تاریخ» ؛ یعنی … : کهنگی و دیرینگی تاریخ
۱۳- گزارش نویسنده «از زندگی، حالات و احساسات خویش» چه نام دارد؟ حسب حال
۱۴- «بردوش زمانه‌لحظه‌ها سنگین بود» ؛ روزگار به سختی می‌گذشت.
۱۵- «به پاس یک دل ابری» ؛ یعنی … : به خاطر یک دل‌گرفته
۱۶- مفهوم مصراع «خورشید و زمین و آسمان غمگین بود» چیست؟ طبیعت عزادار بود.
۱۷- از جمله مفاهیم محوری انقلاب اسلامی کدام است؟ عشق و شهید و شهادت
۱۸- «پای بدان گو فرو برده» ؛ یعنی … : پای خود را درون گودال فروبرده بود.
درس بیست و یکم
بخوان
لغت
۱- «علق» ؛ یعنی … : خون غلیظ
۲- «امم» به چه معنی است؟ امت‌ها
۳- «قیّه کشیدن» چه معنی می‌دهد؟ جیغ کشیدن به هنگام جشن
۴- «مراوده» ؛ یعنی … : با کسی رفت و آمد داشتن
املاء
۵- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «کوه‌های عبوس،‌کوه حرا، علایم حیاط» : علایم حیات
تاریخ ادبیات
۶- کتاب «پیامبر» اثر کیست؟ زین‌العابدین رهنما
۷- در نوشتن کتاب «پیامبر» از چه شیوه‌ای استفاده شده است؟ توصیف و داستان‌نویسی
آرایه‌ها
۸- در عبارت «در همین کوه تاریکی و روشنایی طبیعت پررنگ‌تر است.» چه آرایه‌ای وجود دارد؟ تضاد
۹- عبارت «تمام سنگ‌ها حالت استماع دارند،‌گوش می‌کنند و منتظرند.» چه آرایه‌ای وجود دارد؟ تشخیص
۱۰- «وجه شبه» در این عبارت چیست؟ «روحش به سان کبوتری که به اضطراب افتد تکان خورد.» تکان خوردن
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- در عبارت «مکه یک کوه تاریخی دارد و این کوه یک آشنای صمیمی» آشنای صمیمی کیست؟ حضرت محمد(ص)
۱۲- کتاب‌هایی که درباره‌ی زندگی پیامبر نوشته شده است، چه نام‌ دارد؟ سیره
۱۳- در عبارت «این کوه روحی پیدا کرده بود که می‌خواست منشأ آیین نوینی بشود.» دین اسلام
۱۴- بیت «نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شد» کدام ویژگی حصرت محمد (ص) را بیان می‌کند؟‌امّی بودن
۱۵- منظور از «رستاخیز موعود» چیست؟ روز قیامت
۱۶- مفرد واژه‌ی «قوافل» چه واژه‌ای است؟ قافله
۱۷- در عبارت «رمه‌ها از ان عبور می‌کنند و غباری افشان می‌نمایند.» افشان به چه معنی است؟ پراکنده
۱۸- «ابدیت» ؛ یعنی … : جاودانگی
۱۹- «می‌دید او در بند خودش نیست.» به چه معنی است؟ می‌دید او به فکر خودش نیست.
۲۰- مفرد کلمه‌ی «کاینات» چیست؟ کاینه
درس بیست و دوم
بوی جوی مولیان / ملک
لغت
۱- «مباهات» به چه معنی است؟ فخر کردن
۲- «گرده» ؛ یعنی … : نان و خوراکی
۳- «ایما» به چه معنی است؟ اشاره کردن
۴- در مصراع «پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است.» صاحب‌نظران به چه معنی است؟ عارفان و پارسایان
املاء
۵- کدام‌ترکیب غلط املایی دارد؟ «حیاط دربست، اتاقکی محسور، خبر انتساب» : اتاقکی محصور، خبر انتصاب
تاریخ ادبیات
۶- اصل کتاب «سندباد نامه» از کدام کشور بوده است؟ هندوستان
۷- «سند بادنامه» اثر کیست؟ ظهیری سمرقندی
۸- کتاب «بخارای من،‌ایل من» از کیست؟ محمدبهمن بیگی
آرایه‌های ادبی
۹- در مصراع «همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندرخاک…» نرگس نماد چیست؟ چشم
۱۰- عبارت «ازشنیدن اسم‌شهر قند در دلم آب‌می‌شد.» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۱- «اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد.» هم معنی با چه واژه‌ای است؟ کرند
۱۲- عنوان درس «بوی جوی مولیان» از کدام شاعر گرفته شده است؟ رودکی
۱۳- «از وجه زاد و توشه» ؛ یعنی … : برای خوراک سفر
۱۴- «خیمه‌ی انسان مزن بر در این کهنه رباط» به چه معنی است؟ به این دنیا دل مبند.
۱۵- ذکر نام‌شاعر درپایان شعر در اصطلاح چه نامیده می‌شود؟ تخلّص
۱۶- «مادرت را اعانت می‌کردم.» ؛ یعنی … : به مادرت کمک می‌کردم.
۱۷- معنای کنایی «آب خوش از گلویش پایین نمی‌رود.» چیست؟ با خوشی و راحتی زندگی نمی‌کند.
۱۸- در جمله‌ی «از ترقّی عدلیه چشم پوشیدم.» عدلیه به کدام اداره گفته می‌شد؟‌دادگستری
۱۹- «برجستگی جلو زین اسب که از چوب، شاخ یا فلز سازند مترادف است با … : قاچ زین
درس بیست و سوم
اقلیم عشق
لغت
۱- «مضیق» به چه معناست؟ تنگنا
۲- «عین الیقین» ؛ یعنی … : یقینی که از دیدن حاصل شود.
۳- «فرقدان» به چه معنی است؟ دو ستاره در صورت فلکی دب اکبر
۴- «زنّار» ؛ یعنی … : کمربندی که زردشتیان و مسیحیان به کمر می‌بستند تا از مسلمانان شناخته شوند.
املاء
۵- در بیت «قصد ایشان نهفته اصراری است / که به ایماکنندگان اظهار» کدام واژه غلط نوشته شده است؟ اسرار
تاریخ ادبیات
۶- عمده شهرت «هاتف اصفهانی» به چیست؟ ترجیع‌بند عرفانی
۷- «هاتف اصفهانی» شاعر کدام دوره است؟ افشاریان و زندیان
آرایه‌های ادبی
۸- کدام ترکیب «تشبیه» است؟ «چشم دل، اقلیم عشق، پای اوهام» : اقلیم عشق
۹- مصراع «مرد راهی اگر بیا و بیار» چه آرایه‌ای دارد؟ جناس
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۱۰- «ترجیع‌بند» چگونه قالب شعری است؟ چند بخش است که هر بخش قافیه‌ی جداگانه‌ای دارد،‌بیتی فاصله‌ی بندها تکرار می‌شود.
۱۱- در مصراع «برهمه اهل این زمین به مراد…» منظور از اهل این زمین، چه کسانی هستند؟ عاشقان
۱۲- «هاتف اصفهانی» در غزل پیرو کیست؟ سعدی و حافظ
۱۳- «سرگران» ؛ یعنی … : بی‌اعتنا
۱۴- «ملک‌لامکان» به‌چه سرزمینی گفته می‌شود؟ گستره‌ی فرمان‌روایی خداوند
۱۵- «اولی‌الابصار» به چه معنی است؟ دانایان
۱۶- بیت «باریابی به محفلی کان‌جا / جبرئیل امین ندارد بار» به کدام رویداد اشاره دارد؟ معراج پیامبر
۱۷- معنای‌بیت«شودآسان زعشق کاری‌چند/که‌بود نزدعقل‌بس‌دشوار» چیست؟عشق‌کارهایی راکه عقل‌نمی‌تواند انجام دهد،‌انجام می‌دهد.
درس بیست و چهارم
موسی و شبان
لغت
۱- «نمط» ؛ یعنی … : روش
۲- «چارق» به چه معنی است؟ کفش چرمی
۳- «عتاب» به چه معنی است؟ سرزنش، ملامت
۴- «فصل کردن» ؛‌یعنی … : جداکردن
تاریخ ادبیات
۵- قصه‌ی «موسی و شبان» از کدام دفتر مثنوی است؟ دفتر دوم
۶- آموزه‌های‌عرفانی«مثنوی‌معنوی»درچه‌قالبی‌بیان شده است؟ تمثیل
آرایه‌های ادبی
۷- «ژاژ خاییدن» چه آرایه‌ای است؟ کنایه
۸- دو واژه‌ی (حلق و خلق) نسبت به هم چه آرایه‌ای دارند؟ جناس
درک مطلب و دانستنی‌های درس
۹- در مصراع «آفتابی را چنین‌ها کی رواست» منظور از (آفتاب) کیست؟ خداوند بزرگ
۱۰- «هر کسی را اصطلاحی داده‌ام» ؛ یعنی … : به هر کس شیوه‌ای آموخته‌ام.
۱۱- در مصراع «در حق او مدح و در حق تو ذم» منظور شاعر از «او و تو» کیست؟ چوپان، موسی
۱۲- در مصراع «ملت عشق از همه دین‌ها جداست.» ملت در کدام معنی به کار رفته است؟ عقیده و مذهب
۱۳- در مصراع «من نکردم امر تا سودی کنم.» امر به چه چیزی منظور نظر است؟ عبادت
۱۴- «با کی استت» ؛ یعنی … : با چه کسی سخن می‌گویی.
۱۵- «فُشار» ؛ یعنی … : سخن بی‌هوده
۱۶- «آفتابی را چنین‌ها کی رواست» به چه معنی است؟ چنین چیزهایی لایق خداوند نیست.
۱۷- «دهان دوختن» کنایه است از … : ساکن کردن
۱۸- «گران جانی» به چه معنی است؟‌ تنبلی
۱۹- عبارت «خون شهیدان را ز آب اولی‌تر است» به چه معنی است؟ شهید در خون تپیده به غسل نیاز ندارد.
۲۰- مصراع «عشق را دریای غم، غم‌ناک نیست.» ؛ یعنی … : عشق از دریای غم، ترس و هراسی ندارد

شبنم عشق
لغت

۱- «سُفت» ؛ یعنی … : دوش، کتف
۲- «طین» به چه معنی است؟ گِل
۳- «پنهان کردن حقیقت» معنی چه واژه‌ای است؟ تلبیس
۴- «جنیبت کش» ؛ یعنی … : میرآخور
املاء
۵- کدام ترکیب غلط املایی دارد؟ «خزانه‌ی غیب، تفرّص کردن، خطاب عزّت» : ‌تفرس کردن
تاریخ ادبیات
۶- اثر «نجم‌الدّین دایه» چیست؟ مرصادالعباد
۷- نجم‌الدّین دایه از عرفای قرن … است. هفتم
آرایه‌های ادبی
۸- کدام ترکیب «تشبیه» نیست؟ «شبنم عشق، ابر کرم، خاک آدم» خاک آدم
۹- «خاک تن در نمی‌دهد.» چه آرایه‌ای دارد؟ کنایه
۱۰- «یک قبضه خاک» ؛ یعنی … : مشتی خاک
۱۱- «وسایط گوناگون در هر مقام برکار کرد.» ؛ یعنی … : در ساختن هرچیز از واسطه‌ و وسیله‌ای استفاده کرد.
۱۲- مفهوم مصراع «ای به ازل بوده و نابوده ما» چیست؟ تو همیشه وجود داشته‌ای اما ما نبوده‌ایم.
۱۳- «اعورانه بدو در می‌نگریست.» به چه معنی است؟ با یک چشم او را نگاه می‌کرد.
۱۴- «اصناف موجودات» ؛ یعنی … : موجودات گوناگون
۱۵- عرفا «بار امانت» را چه دانسته‌اند؟ عشق
۱۶- «تعبیه‌کردن» ؛ یعنی … : نهادن
۱۷- نام «فرشته‌ی وحی» چیست؟ جبرئیل
۱۸- «طوع و رغبت» ؛ یعنی … : اطاعت و میل
۱۹- معنی‌کنایی«انگشت‌تعجّب‌دردندان‌گذاشتن»چیست؟حیران‌ماندن
۲۰- «نقش‌های بوقلمون آفرینش» ؛ یعنی … : جلوه‌های گوناگون خلقت

منتشرشده توسط

shahrefarsi

شهرفارسی مجله ای اینترنتی برای ایرانیان است که در زمینه های مختلف خبری ، علمی ، آشپزی ، فناوری و... فعالیت می کند . صفحات ما را در گوگل ، فیس بوک و توییتر لایک کنید ! این باعث افتخار ماست .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>